Konferencja „Gatunki dramatyczne. Rekonfiguracje” – nabór zgłoszeń

Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym w Instytucie Badań Literackich PAN
Zakład Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

Gatunki dramatyczne. Rekonfiguracje

Charakterystyczna dziś płynność gatunków dramatycznych jest wyrazem przemian zachodzących w pisarstwie dla teatru, a zarazem ich siłą sprawczą. Zacieranie granic między formami gatunkowymi i niegatunkowymi, literackimi i pozaliterackimi pociąga za sobą różnokierunkowe transgresje oraz rekonfiguracje, sankcjonuje hybrydy gatunkowe, miksty, intertekstualne aluzje i gry z konwencją, formy niestabilne, tymczasowe czy wręcz jednorazowe. Jasne kategorie gatunkowe uległy zachwianiu, a dotychczasowe różnice  między gatunkami straciły znaczenie, w konsekwencji tradycyjne pojęcie gatunku przestało być wystarczające. Przedmiotem konferencji pragniemy uczynić zagadnienia związane z dynamicznie zmieniającą się współcześnie sytuacją gatunków dramatycznych, ich statusem i znaczeniem. Proponujemy poddać refleksji innowacje pisarskie i działania artystyczne w perspektywie gatunkowości, jak również narzędzia i klasyfikacje genologiczne, które domagają się nie tylko głębszego przemyślenia, ale – być może – także weryfikacji. Celowe wydaje się podjęcie pytania, czy dzisiejszy synkretyzm gatunkowy świadczy o zamieraniu gatunku, czy też jest efektem ewolucyjnego procesu, prowadzącego do wypierania jednych paradygmatów przez inne. Estetyka agatunkowości staje się szczególnie znamienna dla teatru postdramatycznego, którego przedstawienia wykraczają poza ramy dramatu. Tematykę dotyczącą twórczości dla teatru chcemy powiązać z kwestią świadomości gatunkowej widzianej również z perspektywy odbioru, przywoływanej i pobudzanej (na różne sposoby) w tekstach.  Myślenie gatunkami z jednej strony unieważniane zarówno przez performatykę, jak i przez nowe media, z drugiej – pozostaje przejawem naszej pamięci kulturowej, choć nie wyznacza już kodów odbiorczych ani horyzontu oczekiwań.

W trakcie konferencji proponujemy między innymi następujące obszary refleksji:
– perspektywy gatunkowego ujęcia współczesnego dramatopisarstwa
– gatunkowość tekstów dramatycznych wobec ekspansji nowych tematów i dezintegracji/  przewartościowania/ kontaminacji estetyk
– niestandardowe sposoby użycia starych wzorców gatunkowych
– nowe formy dramatyczne „w uścisku” z formatami filmowymi, telewizyjnymi, internetowymi
– przekształcenia gatunkowe dramatyczno-teatralne  a wzorce przedstawień kulturowych
– demontaż tradycyjnych form dramatycznych we współczesnym teatrze
– gatunkowe narzędzia w badaniach nad współczesnym dramatem/ pisarstwem teatralnym.

Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 15-16 maja 2019 roku w Instytucie Badań Literackich PAN (ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica).

Licząc na Państwa zainteresowanie proponowaną problematyką konferencji, uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń tematów wystąpień  (wraz z krótkim streszczeniem) do 14 kwietnia 2019 na adres: ztid@us.edu.pl.

Przewidywana jest opłata konferencyjna w wysokości 350 zł, która obejmuje wyżywienie oraz serwis kawowy, materiały konferencyjne i druk recenzowanej książki. Opłatę prosimy wnosić na konto:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Nr konta: BGK  13 1130 1017 0020 1466 2720 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać: „Nazwisko, imię, opłata konferencyjna – Gatunki dramatyczne”.

W imieniu organizatorów

Ewa Wąchocka
Jacek Kopciński        

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>