Deklaracja dostępności

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej polskidramat.pl.
Data publikacji strony internetowej: 2014-02-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-20
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Tylko podstrony wyświetlają się prawidłowo w obu układach: pionowym i poziomym. Strona główna nie wyświetla się prawidłowo w układzie pionowym na mniejszych urządzeniach.
Występują teksty w postaci grafiki i niektóre elementy graficzne nie posiadają tekstów alternatywnych.
Po powiększeniu strony do 200% nie wszystkie treści strony mieszczą się w oknie przeglądarki.
Brak możliwości ukrycia i całkowitego zatrzymania zmieniających się banerów pod menu głównym.
Przy zamieszczonych linkach brakuje dodatkowych informacji o formacie, wielkości i języku.
W formularzu kontaktowym pojawia się komunikat o błędzie, jeśli taki wystąpił, nie ma jednak sugestii, jak poprawić błąd.
Część treści graficznych opublikowanych na stronie polskidramat.pl nie jest w pełni dostępna z uwagi na fakt, że zostały wytworzone i udostępnione w sieci przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-20.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba do kontaktu w sprawie dostępności strony: Żaneta Kucharska, dostepnosc@ibl.waw.pl, numer telefonu (22) 826-77-65.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do: złożenia wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności; wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu; udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać następujące dane: dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem; wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo, wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna również określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Instytut Badań Literackich PAN zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, IBL PAN niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie i określi termin realizacji żądania, który nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej okaże się niemożliwe, IBL PAN może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy IBL PAN odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej za pośrednictwem poczty elektronicznej: dostepnosc@ibl.waw.pl. lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa. Skargę można złożyć także do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym, redagujący stronę dramatpolski.pl, mieści się w Instytucie Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, Warszawa.
Do budynku prowadzą dwa wejścia, przez dziedziniec Pałacu Staszica od strony ul. Świętokrzyskiej oraz od ul. Nowy Świat. Do wejścia od ul. Nowy Świat prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Brak naprowadzeń dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Szatnia znajduje się po lewej stronie od wejścia. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia od ul. Nowy Świat. Dalej po prawej znajduje się winda, do której może zmieścić się osoba na wózku. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz na I piętrze. Do części korytarza na II i III piętrze prowadzą schody bez platformy przychodowej. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po lewej. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>