NASŁUCHIWANIE: NIEPODLEGŁOŚĆ – konkurs na oryginalny dramat radiowy

Konkurs na dramat radiowy NASŁUCHIWANIE: NIEPODLEGŁOŚĆ został ogłoszony przez Program III Polskiego Radia i Teatr Polskiego Radia. Wyróżnione prace zastaną zaprezentowane jeszcze w tym roku na antenie Programu III.

Celem konkursu jest rozwój polskiej dramaturgii radiowej, dlatego ważnym kryterium oceny nadsyłanych utworów będzie oryginalna poetyka tekstów przeznaczonych do realizacji dźwiękowej i ich długość związana z radiowym formatem słuchowiska.

W 2018 roku – roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – temat konkursu odnosi się do historii. Ma jednak charakter uniwersalny, a zakres skojarzeń związanych z kluczowym pojęciem NIEPODLEGŁOŚCI pozostaje wyłączoną domeną artystów.
Na teksty inspirowane wydarzeniami, które doprowadziły do powstania wolnej Polski, a także samym pojęciem niepodległości, organizatorzy czekali do końca września.

W listopadzie jury ogłosi nazwiska laureatów. Wręczenie nagród odbędzie się podczas maratonu słuchowisk „NASŁUCHIWANIE” w Instytucie Teatralnym w Warszawie, a w listopadzie i grudniu usłyszymy je na antenie Programu III. Słuchowiska zostaną też udostępniane w internecie w formie podcastów. Na laureatów czekają nagrody pieniężne. 10 000 za I miejsce, 7 000 za II miejsce, 5 000 za III miejsce oraz dwa wyróżnienia po 2 000 złotych.

– Teatr Polskiego Radia ma wspaniałą tradycję. Pisali dla niego najwięksi ze Zbigniewem Herbertem na czele. To jest akurat dobry przykład roli jaką w rozwoju dramaturgii odgrywało przez lata Polskie Radio. Kilka bardzo ważnych tekstów, przede wszystkim „Lalka”, twórca „Pana Cogito” napisał właśnie z myślą o realizacji radiowej. Ale w historii literatury drugiej połowy XX i początków XXI wieku trudno wskazać znaczące nazwiska twórców, którzy nie współpracowaliby z Polskim Radiem. I do tej właśnie tradycji chcemy nawiązać naszym konkursem – mówi Mariusz Cieślik, zastępca dyrektora Programu 3 Polskiego Radia.

– W Polsce tworzy wielu dramatopisarzy kilku pokoleń obdarzonych bardzo ciekawą wyobraźnią radiową.  Do nich adresujemy nasze zaproszenie, licząc także na udział w konkursie zdolnych debiutantów. Wierzymy, że temat pierwszej edycji „NASŁUCHIWANIA” zainspiruje pisarzy, traktujemy go bowiem bardzo szeroko. Pytamy:  „jak rodziła się Niepodległa?”, ale także „czym jest niepodległość” oraz „czy jesteś niepodległy?”. W przyszłym roku i w latach następnych tematem naszego konkursu będą inne pojęcia ważne dla współczesności: migracje, gościnność, wiara – mówi prof. Jacek Kopciński.

Jury konkursu tworzą:
- Dominika Kluźniak (aktorka Teatru Narodowego)
- Krzysztof Czeczot (aktor i reżyser nagrodzony Prix Europa 2013 za słuchowisko „Andy”)
- Jacek Kopciński (z Instytutu Badań Literackich PAN, redaktor naczelny miesięcznika „Teatr”)
- Mariusz Cieślik (zastępca dyrektora Programu 3 Polskiego Radia i przewodniczący)
- Wawrzyniec Kostrzewski (reżyser teatralny i twórca telewizyjnego programu „La La Poland”)

Partnerami konkursu są Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie oraz Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym IBL PAN.

Szczegóły konkursu w regulaminie na stronie internetowej polskieradio.pl/trojka oraz na antenie Programu III.

Regulamin – konkurs na dramat radiowy

1.  Program III Polskiego Radia i  Teatr Polskiego Radia ogłaszają  konkurs  na dramat radiowy podejmujący temat NIEPODLEGŁOŚCI. Konkurs zostaje ogłoszony w związku z przypadająca w tym roku 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

2. Konkurs ma charakter otwarty.

3. Uczestnikiem konkursu może być każdy obywatel polski  i obcy powyżej 18 roku życia. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie tekstu w języku polskim w terminie określonym przez Organizatorów.

4. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:
a. członkowie władz lub osoby zatrudniane przez Organizatorów, a także członkowie ich najbliższych rodzin,
b. osoby wchodzące w skład  jury Konkursu, a także członkowie ich najbliższych rodzin,

4a. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie utwory oryginalne, nie będące adaptacjami  i  kompilacjami utworów innych autorów, a także nigdzie dotąd nie publikowane i nie realizowane.

6. Objętość tekstów nie może przekroczyć 30 standardowych stron wydruku komputerowego (12 pkt, 1.5 wiersza). Teksty będą podstawą do realizacji ok. 45 min słuchowiska.

7. Teksty konkursowe prosimy nadsyłać do 30 września 2018 roku. O przyjęciu tekstu do konkursu decyduje data na stemplu pocztowym. Każda praca powinna być przesłana w 5 egzemplarzach. Elektroniczną wersję tekstu prosimy nadsyłać na adres konkursdramaturgiczny@polskieradio.pl do 30 września 2018 roku.

8. Uczestnicy konkursu otwartego mogą zgłosić tylko jeden tytuł. Zgłoszony utwór powinien być oznaczony godłem. W zaklejonej kopercie opatrzonej takim samym godłem prosimy o podanie imienia, nazwiska i danych teleadresowych umożliwiających kontakt z autorem.

9. Prace  konkursowe prosimy przesyłać na adres:
Myśliwiecka 3/5/7, 00-977 Warszawa z dopiskiem „konkurs dramaturgiczny”

10. Organizatorzy konkursu powołają pięcioosobowe jury, które do 17 listopada 2018 roku ogłosi nazwiska zwycięzców konkursu.

11. Wręczenie nagród odbędzie się w wyznaczonym terminie i przy udziale wszystkich organizatorów

12. Jury przyzna trzy nagrody we każdej kategorii: I – wys. 10000 zł, II – 7000 zł, III – 5000 zł. Jury przyzna także dwa wyróżnienia w wysokości 2000 zł.

13. Nagrodzone i wyróżnione teksty zostaną zrealizowane w postaci słuchowisk w studiach Teatru Polskiego Radia. Za premierowe emisje słuchowisk ich autorzy nie otrzymają dodatkowego wynagrodzenia, natomiast ewentualne kolejne emisje na antenach Polskiego Radia honorowane będą według stawek ZAiKS.

14. Jury zastrzega możliwość innego podziału nagród.

15. Z chwilą nadesłania tekstu konkursowego Uczestnik udziela Polskiemu Radiu nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony, która ma charakter licencji niewyłącznej na następujących polach eksploatacji:
a. nadanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej,
b. wpisanie do pamięci komputera,
c. wprowadzenie i prezentacja na stronach internetowych Polskiego Radia i  Instytutu,
d. publicznej prezentacja w siedzibie Polskiego Radia,  lub w innej lokalizacji,
e. utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego, optycznego, drukarską, reprograficzną, cyfrową oraz wprowadzenie do obrotu, w dowolnej liczbie egzemplarzy, w charakterze materiałów informacyjnych lub reklamowych dotyczących Konkursu, materiałów informacyjnych lub reklamowych dotyczących Organizatorów.

16. Zwycięzcy Konkursu zobowiązują się do nie zgłaszania żadnych dodatkowych roszczeń względem Organizatorów  z tytułu wykorzystania tekstu konkursowego.

17. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż jest autorem nadesłanego przez siebie tekstu  oraz że jego tekst konkursowy  nie narusza praw osób trzecich ani bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

18. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do tekstu nadesłanej przez Uczestnika .

19.  Teksty konkursowe naruszające prawa osób trzecich lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

20. Organizatorzy nie zwracają ani nie archiwizują nadesłanych tekstów  konkursowych; zostają one zniszczone po rozstrzygnięciu Konkursu.

21. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających kontakt z Organizatorami.

22. Administratorem danych osobowych uczestników  są  Organizatorzy konkursu.

23. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

24. Dodatkowe informacje będą udzielane pod numerem telefonu 508011491.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>