Otwarty konkurs dla młodych badaczy – edytorów tekstów literackich

Instytut Badań Literackich PAN – Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym zorganizował otwarty konkurs dla młodych badaczy – edytorów tekstów literackich w projekcie „Dramat polski. Reaktywacja/Kontynuacja”.

INFORMACJE O PROJEKCIE
Kierownik projektu: dr hab. Jacek Kopciński, prof. IBL
Źródło finansowania: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, MNiSW
Czas trwania projektu: 2018–2023
Liczba miejsc: 2

OPIS PROJEKTU
Celem projektu jest kontynuacja serii „Dramat Polski. Reaktywacja”, w której prezentujemy twórczość najważniejszych dramatopisarzy powojennych w jej krytycznym opracowaniu. W tej edycji planujemy opublikować dramaty następujących twórców: Lidia Amejko, Jarosław Abramow-Newerly, Henryk Bardijewski, Ernest Bryll, Tomasz Łubieński, Zofia Posmysz, Jerzy S. Sito, Władysław Zawistowski, Jerzy Afanasjew, Jan Wilkowski.
W ramach projektu powstanie także pilotażowa edycja cyfrowa wybranych 10 polskich dramatów XX wieku. Znajdą się w niej te teksty, które posiadają istotne poznawczo odmiany i autorskie redakcje lub udokumentowane wersje reżyserskie; których bogactwo kontekstów historycznych i kulturowych nie mają szansy zostać czytelnie uwidocznione w edycji papierowej.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM
– wiek poniżej 35 lat (konkurs adresowany jest do młodych naukowców*),
– ukończone studia II stopnia z zakresu filologii polskiej lub pokrewnych i posiadany tytuł magistra lub uczestnictwo w studiach doktoranckich,
– przeprowadzona już i udokumentowana edycja dzieła literackiego lub: obroniona albo
przygotowywana praca doktorska związana z edytorstwem naukowym / ukończona specjalizacja edytorska / ukończone studia podyplomowe w zakresie edytorstwa,
– sprawna obsługa komputera i gotowość podjęcia szkoleń w zakresie zastosowania języka XML w edycji tekstów literackich (standard TEI),
– przynajmniej podstawowa znajomość obszarów zainteresowań humanistyki cyfrowej.
Dodatkowe atuty:
– obroniona interdyscyplinarna praca magisterska z zakresu humanistyki i informatyki lub
przygotowywana praca doktorska o tej tematyce,
– podstawowa znajomość stanu badań nad polskim dramatem XX i XXI wieku, a w szczególności nad twórczością pisarzy wymienionych w opisie projektu (wiedza Kandydatki/Kandydata została zweryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
– udokumentowany udział w innych projektach z zakresu humanistyki cyfrowej,
– znajomość przynajmniej jednego języka obcego (angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego) poświadczona certyfikatem lub zaświadczeniem o ukończeniu kursu/lektoratu.

GŁÓWNE OBOWIĄZKI
– przygotowanie pod względem edytorskim tomu dramatów w ramach serii „Dramat Polski. Reaktywacja” obejmujące: kwerendy archiwalne, kolacjonowanie przekazów, wybór podstawy wydania każdego z dramatów w tomie, opracowanie tekstów, napisanie noty edytorskiej zgodnie z zasadami serii,
– udział w pracach nad przygotowaniem edycji cyfrowej 10 polskich dramatów XX w.: prowadzenie kwerend archiwalnych, udział w opracowaniu koncepcji edycji cyfrowej i prezentacji poszczególnych dramatów, wprowadzenie wybranych dramatów do kolekcji cyfrowej (po przeszkoleniu).

OFERUJEMY
– umowę cywilno-prawną (o dzieło lub/i zlecenie) zawiązywaną w trakcie trwania projektu, zgodnie z zakresem przyjętych obowiązków,
– przygotowanie samodzielnej (pod opieką konsultanta edytorskiego) edycji tomu dramatów,
– możliwość prowadzenia własnych badań nad polskim dramatem, edytorstwem lub/i humanistyką cyfrową, prezentowania wyników na zebraniach Ośrodka Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym oraz konferencjach naukowych i publikowania w wydawnictwach Ośrodka.

WYMAGANE DOKUMENTY
– CV,
– list motywacyjny (opis zainteresowań naukowych, motywacja do udziału w projekcie, informacja o tym na ile wpisuje się on w dalsze plany zawodowe Kandydatki/Kandydata),
– odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.
Mile widziane były:
– opinia opiekuna naukowego/promotora pracy magisterskiej lub doktorskiej,
– inne istotne zdaniem Kandydatki/Kandydata dokumenty.
Procedura konkursowa została przeprowadzona dwuetapowo. W pierwszym etapie zostały rozpatrzone aplikacje pisemne złożone na wskazany adres elektroniczny. Do drugiego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej – zostali zaproszeni Kandydaci/ Kandydatki wybrani na podstawie złożonych dokumentów. O przyjęciu Kandydatki/Kandydata do projektu zadecydował Kierownik projektu w uzgodnieniu z pozostałymi członkami zespołu projektowego.

Termin składania aplikacji upłynął 15.10.2018 r.
Termin rozmów kwalifikacyjnych minął 31.10.2018.
Termin rozpoczęcia pracy przez Laureatów konkursu zostanie uzgodniony z Kierownikiem projektu.

Laureatami konkursu dla młodych badaczy – edytorów tekstów literackich w projekcie Dramat polski. Reaktywacja/Kontynuacja zostali:
1.      Anna Dżabagina
2.      Bartłomiej Kuczkowski
Gratulujemy.

*Młody naukowiec – zgodnie z Ustawą o zasadach finansowania nauki oznacza osobę prowadzącą działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat; jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35. roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże
okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>